Regler

Her finder du regler om bl.a. mobiltelefoner, brug af skolens computere, snevejr, cykelture, rygning, erstatningsansvar og forsikring.

Alle elever skal kunne færdes trygt på skolen i skoletiden. Derfor forventer vi, at eleverne følger lærernes og pædagogernes anvisninger om god opførsel på skolen og på skolevejen. Det er vigtigt, at samværet i skolen er præget af en ordentlig omgangstone.

Formålet med nedenstående principper er følgende:

At lære elever at benytte mobiltelefonen hensigtsmæssigt

At skabe ro og plads til læring i dagligdagen

Princip

 • Mobiltelefoner må ikke benyttes i skoletiden.
 • Medbringer du en mobiltelefon, skal den være slukket, og den afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen, når skoledagen er slut.
 • En lærer kan give tilladelse til, at mobiltelefonen i en konkret situation må benyttes i forbindelse med undervisningen. Dog skal man også her være opmærksom på, at det ikke er tilladt at filme eller fotografere andre uden deres accept.

Generelle regler

 • Personalet kan fastsætte særlige regler for brugen i konkrete situationer f.eks. aktiviteter, hvor telefonen indgår i projekt/undervisning m.v.
 • Personalet kan konfiskere telefonen, hvis eleven ikke overholder skolens principper for brug af mobiltelefonen. Telefonen kan i så fald hentes på skolens kontor efter skoletid. Forældrene får besked herom.
 • Forældre, der har brug for at få fat i deres barn i undervisningstiden, skal kontakte skolens kontor. Kontoret kan altid kontakte lærerne og give beskeder.
 • Har en elev af en eller en anden grund brug for at ringe, kan man kontakte sin lærer og gå på kontoret og spørge om lov til at ringe herfra.
 • Alle skolens elever får hvert år genopfrisket mobiletik i klassen.

Skolens computere må kun anvendes i forbindelse med undervisningsopgaver, dvs. efter aftale med enten din lærer eller en skolebibliotekar – altså ikke til private e-mails og chat.

Efter brug logges af, og hvis du er den sidste, der bruger PC’en, skal du lukke den. I så fald er det ikke nødvendigt at logge af først.

Du må aldrig forlade en PC uden først at logge af eller lukke den. Ellers kan din brugerkonto misbruges, og du vil få skylden!

Når du arbejder ved en computer, må du ikke samtidig afspille musik. Afspilning af musik er kun tilladt, hvis det er en del af opgaven.

Elever, som ikke har tysk eller har en mellemtime, kan undtagelsesvis efter aftale med en skolebibliotekar få lov til at arbejde ved en af computerne på biblioteket, selv om det ikke drejer sig om en undervisningsopgave. Hvis der bliver brug for maskinerne hertil, skal man straks forlade maskinen.

Når du gemmer ting, skal du gemme i Dokumenter. Tjek, at der refereres til F-drevet. Kun herved undgår du, at de bliver slettet igen. Alt, der gemmes på C-drevet, slettes automatisk. Det, du gemmer på F-drevet, har kun du selv adgang til.

Dit brugernavn og din adgangskode er personlig. DU MÅ ALDRIG GIVE DET TIL ANDRE! Hvis andre får fat i din adgangskode, skal du straks lave den om. I modsat fald kan dine filer og din brugerkonto misbruges, og du vil få skylden!

Du må ikke opsøge og udskrive websider, der kan indeholde materiale, som ikke hører hjemme i skolesammenhæng. Pornografi og racisme er strengt forbudt.

Du må ikke gemme/installere computerspil og programmer på PC’erne, dit F-drev eller de fælles netværksdrev.

Det er strengt forbudt at røre ved kablerne på bagsiden af pc’en. Hvis noget ikke virker, skal du henvende dig til en lærer. Klistermærkerne på fronten og siden må ikke fjernes.

Du har ansvaret for dine handlinger og udtalelser.

Love og regler om ophavsret skal overholdes. Piratkopiering og opbevaring af musik, film, spil og programmer på skolens udstyr er forbudt ifølge loven om ophavsret og indberettes til ledelsen.

Enhver brug af computere og netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt.

Udskrivning

Når du udskriver, så klik kun én gang. Hvis der ikke kommer noget ud af printeren, skal du tjekke følgende:

 • Er det den rigtige printer, der er valgt? (klik Filer > Udskriv... og vælg den rigtige printer)
 • Er printeren tændt og klar, eller er der noget galt med printeren?
  Spørg en lærer, hvis du er i tvivl.
 • Klik ikke flere gange - det gør kun problemet værre (og væsentligt dyrere i papir). Misbrug af papir kan medføre erstatningskrav.

God netikette

 • Du skal overholde god etikette på internettet:
 • Du må ikke udsende anonym post.
  Masseudsendelse (SPAM) og enslydende breve er forbudt.
 • Andre brugere på nettet må ikke generes.

Som bekendt bliver de trafikale forhold af og til væsentlig forringet på grund af kraftigt snefald med tilhørende fygning.

Som forældre er det op til jer at vurdere situationen og beslutte, hvorvidt I finder det forsvarligt og muligt at sende jeres børn i skole.

Skole og SFO er altid åben, og det tilstræbes at gennemføre undervisningen. Men da kun en lille del af personalet bor i Øster Tørslev, kan det ikke altid lade sig gøre. Der er dog altid mulighed for pasning for børnene.

Hvis vejrsituationen i løbet af dagen resulterer i, at skolebusserne indstiller kørslen, vil hjemsendelse af eleverne ske således:

0.-4. klasse: Ingen elever sendes hjem uden forudgående aftale.

5.-9. klasse: Eleverne sendes hjem. Der gives besked derom på skolens hjemmeside.

I bør holde jer orienterede via skolens hjemmeside og ForældreIntra eller de lokale radiostationer – Østjyllands Radio eller Radio ABC, som kontaktes ved aflysning af skolebusser.

På Grønhøjskolen skal det være muligt for skolens elever at komme på tur i nærområdet på cykel.

Da cykelture skal gennemføres med størst mulig sikkerhed skal følgende overholdes:

 • Færdselsregler; samtale med eleverne omkring, hvordan man færdes i trafikken.
 • Opsætning af regler for cykelrækkefølge (ingen overhaling indbyrdes)
 • Procedurer for krydsning af veje
 • Alle deltagere i cykelturen bruger cykelhjelm.
 • Hvis den enkelte ikke selv har en hjelm, er det muligt at låne på skolen.
 • Der medbringes en mobiltelefon.

4.-6. årgang kan komme ud af huset på cykel med to voksne.

Når cyklistprøven i 6. klasse er gennemført, kan 6. klasse komme ud af huset på cykel med én voksen.

7.-9. årgang kan komme ud af huset på cykel med én voksen.

I Grønhøjskolens SFO kan Stjernestuen tage på cykeltur med to voksne.

Det er forbudt at ryge på Grønhøjskolen. Forbuddet gælder alle brugere af skolen.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.