Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Formålet med turene skal sammen med rejsemål og tidspunkt begrundes i god tid overfor skoleledelsen.

Der er hyttetur i 3. klasse, lejrskole i 6. klasse og mulighed for skolerejse i 9. klasse.

Der kan arrangeres skolerejser og ekskursioner.

De forskellige udflugter

Ekskursioner

Ekskursioner vil normalt være en del af den daglige undervisning, hvorfor der er mødepligt for eleven. For elever, der af særlige grunde ikke kan deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning. Ekskursioner skal i princippet være fri for elevbetaling. Der er mulighed for, at klasseklassen kan bidrage med mindre beløb.

Overnatningsture

Det tilstræbes, at der er én overnatningstur i indskolingen (hyttetur), én længere overnatningstur på mellemtrinet (lejrskole) og én længere overnatningstur i overbygningen (lejrskole, kan eventuelt erstattes af skolerejse).

Rejsemål og tidspunkt samt budget fremlægges i god tid overfor skoleledelsen.

Hyttetur

Foregår fortrinsvis i 3. klasse og 7. klasse som udgangspunkt med én overnatning, men kan i princippet foregå på alle klassetrin, hvis det anses for relevant.

Lejrskole

Finder sted i 6. klasse og 8. klasse. Lejrskole er som udgangspunkt en 5 dags tur og sker fortrinsvis i Danmark.

Skolerejser

Skolerejser kan foregå. Det er klassens lærere, elever og forældre, som i samarbejde stiller forslag om afholdelse af en skolerejse til skolens ledelse.

Beslutning om skolerejse skal ske i 7. klasse inden 1. marts og erstatter i givet fald lejrskole. Skolerejsen vil som hovedregel foregå i 9. klasse.

Skolerejser er frivillige for elever, men bør kun gennemføres med bred elevtilslutning og forældreopbakning. For de elever, der ikke har mulighed for at deltage, tilrettelægger skolen anden undervisning. Det er alene forældrenes ansvar at afholde alle udgifter til skolerejsen, dog skal skolen dække personalets udgifter.

Udvekslingstur

Udvekslingstur kan planlægges af lærere og skal forelægges ledelsen på skolen. En udvekslingstur kan være med til, at eleverne får forståelse for andre kulturer og oplever værdien af kommunikation på andre sprog, hvilket kan fremmes ved, at der sker udveksling mellem andre skoler i udlandet. Skolebestyrelsen opfordrer skolen til at indgå aftaler med venskabsskoler i andre lande.

Finansiering

Aktiviteter, hvis formål bl.a. kan være at indsamle midler til en hyttetur, lejrtur, skolerejse eller udvekslingstur, vil, hvor det findes hensigtsmæssigt og pædagogisk forsvarligt, kunne inddrages i undervisningen. Endvidere kan forældre inddrages i aktiviteter. Det bør tilstræbes, at modtagelse af bidrag fra indsamlinger og fælles arrangementer m.v. til turene organiseres på en sådan måde, at ingen elever eller forældre føler sig mindreværdige.

I praksis kan indsamling af beløb fra forældre foregå således:

Forældrerådet opretter en klassekonto i et pengeinstitut. På den konto kan der indbetales kontant eller via overførsel. Indbetalingerne registres med elevnavn og klasse. Forældrerådet vedtager, hvad der skal ske ved aflysning eller fraflytning i forhold til det indbetalte. Der er mulighed for at indbetale frivillige bidrag ud over den aftalte forældrebetaling.

Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med lejrskole. Skolen kan opkræve forældrebetaling svarende til dækning af elevens forplejning på 100-200 kr. pr. dag.

Tilvejebringelse af midler ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringelse af midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af skolen, er kun tilladt for udgifter, der ikke er nødvendige for gennemførelse af lejrskoleopholdet.

Skolens tilskud til lejrskole er 800 kr. pr. elev (2017).

Hyttetur 1500 kr. pr. klasse (2017).

Beløbene fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af skolens budget.