Ressourcecenter

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus på sociale processer omkring elevers trivsel i skolen.

AKT-lærere

En AKT-lærer kan fungere som støtte for eleverne og er også sparringspartner for andre lærere, som skal arbejde med trivsel i klassen. AKT-læreren – eller AKT-teamet – kan også planlægge undervisning relateret til f.eks. sociale problemstillinger, udvikling af sociale kompetencer og inkluderende fællesskaber. En AKT-lærer kan også inddrages i udredning og løsning af social mistrivsel, større konflikter og mobning i en klasse eller omkring en årgang.

Grønhøjskolen AKT-lærere er Bente Nielsen, 

AKT’s Formål

AKT’s målgruppe er primært elever, der viser begyndende eller direkte mangel på trivsel.

Nogle gange kan der opstå konflikter, dårlig stemning, samarbejdsvanskeligheder, uro og lignende i og omkring en klasse. I de fleste tilfælde vil klassens lærere løse disse ting selv. Andre gange kan det være en enkelt elev eller gruppe elever i en klasse, som viser/udtrykker mistrivsel. Her er det, at AKT-lærerne kan træde til.

I alle situationer er udgangspunktet, at eleverne skal blive i deres egne klasser, og at arbejdet sker i et samarbejde mellem AKT-lærerne, lærere, elever, forældre, ledelse og eventuelt andre relevante personer.

AKT-lærerne kan dog være i klassen som sparringspartner for læreren uden direkte forældreinvolvering.

Formålet med AKT-arbejdet er:

  • at øge antallet af personer, der trives.
  • at bekæmpe mobning.
  • at afhjælpe konflikter.
  • at forebygge.
  • at skabe rum for trivsel og succesoplevelser for alle parter.
  • at afdække problemstillinger, således af elever i videst muligt omfang kan blive i deres nære miljø (egne klasser).
  • at være samarbejdspartner med lærerne omkring elever/klassen.
  • Lærerne laver en beskrivelse af deres oplevelse af bekymringen, og i samarbejde med AKT-lærerne laves en plan for det videre forløb.

Planen kunne f.eks. være at lave observationer, samtaler med elever eller møde med forældre/lærere.

I situationer, hvor det omhandler den enkelte elev, vil forældrene være inddraget i samarbejdet.